Safety policy

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ได้กำหนดให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นมาตรฐานที่ดีขององค์กร

บริษัท จึงมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุสิ่งบ่งชี้อันตราย รวมถึงการวิเคราะห์และกำจัดจุดเสี่ยงในอันที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินที่จะมีต่อพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้มาติดต่อหรือเข้ามาปฏิบัติงานต่างๆ กับบริษัท ทั้งภายในสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ศูนย์บริการ และคลังสินค้า โดยบริษัทได้กำหนด นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานไว้ ดังต่อไปนี้